Ancestrys allmänna villkor

Ikraftträdandedatum: 17 januari 2024

 

Sammanfattning av ändringar

Denna sammanfattning är avsedd att bättre hjälpa dig förstå de senaste ändringarna i Ancestrys allmänna villkor och hur de kan påverka dig. Vi uppmuntrar dig att granska villkoren i dess helhet samt vår integritetspolicy.

De senaste ändringarna:

 • Vi har lagt till kommunikation för att bättre förklara hur innehåll du laddar upp används inom ramen för Ancestry®-tjänster och ditt ansvar för sådant innehåll för att hålla vår plattform säker.
 • Vi har lagt till kommunikation för att ta itu med nya funktioner inom AncestryDNA®-matchningstjänst och AncestryDNA®-tjänstegrenar som kan lanseras i framtiden.
 • Vi har lagt till kommunikation för att förtydliga villkoren för din användning av tjänsterna.
 • Vi har lagt till kommunikation för att beskriva hur vi använder rekommendationssystem.

Välkommen till Ancestry® världens största onlineresurs för släkthistorik där du kan skapa ett släktträd, hitta nya förfäder och dela upptäckter med familjen. Läs igenom följande villkor noggrant eftersom de styr din användning av Ancestrys och våra dotterbolags produkter och tjänster. För att du lättare ska kunna läsa dessa villkor har de delats in i följande avsnitt:

 

1.   Inledning till tjänsterna
2.   Ancestry-innehåll
3.   Ditt innehåll
4.   Förnyelse och uppsägning av Ancestrys tjänster
5.   Uppsägning eller spärrande av ditt konto
6.   Inga garantier
7.   Ancestrys begränsade ansvar
8.   Din ersättningsskyldighet
9.   Tjänster som erbjuds av andra företag
10.   Tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan
11.   Övrigt

1.  Inledning och tjänster:

Genom att använda någon av Ancestrys webbplatser, tjänster och mobilappar som kopplas till dessa villkor (”villkoren”) – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com, Find a Grave®, Fold3®, Forces War Records, Archives® och WeRemember® – samt andra relaterade varumärken (”tjänsterna"), samtycker du till dessa villkor. Alla nya funktioner som inkluderas i tjänsterna i framtiden kommer också att omfattas av dessa villkor.

Du ingår dessa villkor med en specifik Ancestry-enhet beroende på vilken tjänst du använder och var du befinner dig. Se listan över Ancestry-enheter indelade efter tjänst och geografisk belägenhet här. Alla hänvisningar till ”Ancestry”, ”oss”, ”vi” eller ”vår” i dessa villkor avser tillämplig Ancestry-enhet i denna lista. Vi förbehåller oss rätten att när som helst  ändra Ancestry-enhetens part till dessa villkor.

Observera att dessa villkor genom hänvisning införlivar ytterligare policyer och vägledningar, inklusive gemenskapsregler, cookiepolicy, upphovsrättspolicy, förnyelse- och uppsägningsvillkor, samt vår Integritetspolicy som förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Läs noga igenom dessa dokument för att förstå dina rättigheter och skyldigheter när du använder tjänsterna. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda våra tjänster.

Ytterligare villkor kan gälla när du registrerar dig för en ny tjänst eller drar nytta av en kampanj eller ett specialerbjudande. Dessa villkor kommer att avslöjas för dig i förväg och bli en del av ditt avtal med oss. Om några ytterligare villkor strider mot dessa villkor kommer de ytterligare villkoren att ha företräde.

Om du har några frågor om dessa villkor eller våra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

1.1 Oväntade resultat

När du använder våra tjänster kan det hända att du upptäcker oväntade fakta om dig själv eller din familj. Du kan också stöta på innehåll som du tycker är stötande, felaktigt eller på annat sätt otrevligt. Även om du kan få en stark känslomässig reaktion, liksom andra som du delar dessa upptäckter med, samtycker du uttryckligen till att ta alla risker som är förknippade med din användning av tjänsterna och att inte hålla Ancestry ansvarigt för några sociala, känslomässiga eller rättsliga följder av sådana upptäckter eller sammanstötningar. Mer information om Ancestrys begränsade ansvar finns i Avsnitt 7 i dessa villkor.

1.2 Behörighet att använda tjänsterna

Alla som använder tjänsterna, oavsett om det är en oregistrerad gäst, gratis registrerad gäst, betald abonnent eller en köpare eller registrerad till ett DNA-kit, är en ”användare”. Användare kan behöva registrera ett konto för att använda vissa tjänster och du samtycker till att uppge korrekt, fullständig och aktuell information när du registrerar dig.

Tjänsterna är avsedda för personer som har uppnått samtyckesålder där tjänsterna erbjuds. Om du är mellan 13 år och samtyckesålder där du bor kan du använda tjänsterna (exklusive DNA-tjänsterna) med dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd. Barn under 13 års ålder får inte skapa konton, men de är tillåtna att använda AncestryClassroom i skolan (om tillgängligt) och med deras föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd.

1.3 Användning av tjänsterna

I utbyte mot din åtkomst till tjänsterna samtycker du till att:

 • Följa  Ancestrys gemenskapsregler, cookiepolicy, upphovsrättspolicy, och förnyelse- och uppsägningsvillkor,
 • följa alla tillämpliga lagar,
 • ansvara för all användning av och aktiviteter på tjänsterna som förekommer via ditt konto eller med din inloggningsinformation,
 •  kontakta oss  om du misstänker att ditt konto har använts utan din tillåtelse eller tror att dina inloggningsuppgifter har stulits,
 • inte återförsälja tjänsterna eller återförsälja, reproducera eller publicera innehåll eller information som förekommer i tjänsterna, utöver vad som uttryckligen beskrivs i dessa villkor,
 • inte kringgå, inaktivera i eller övrigt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna, däribland genom att medge obehöriga tredje parter åtkomst till tjänsterna med hjälp av dina inloggningsuppgifter,
 • inte komma åt eller samla in data från några tjänster i bulk eller försöka komma åt data utan tillstånd – vare sig manuellt eller automatiskt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, all artificiell intelligens, robotar, sökrobotar, spindlar, dataminerare, eller skrapor, och
 • inte använda tjänsterna i samband med något rättsligt förfarande.

1.4 Ytterligare villkor för din användning av DNA-tjänster

Syftet med DNA-tjänsterna är att tillhandahålla genetiska och genealogiska resultat och tillhörande rapporter i informationssyfte, för nöjesbruk eller utbildnings- och personlig forskningsanvändning. Begreppet ”DNA-tjänster”, såsom det används i dessa villkor, hänvisar till användningen och registreringen av vårt AncestryDNA-testkit eller uppladdningen av dina DNA-data behandling och genetisk testning av ditt prov, lagring av ditt prov och eventuellt extraherat DNA (i förekommande fall) och våra webb- eller mobilappsbaserade verktyg som tillhandahåller etnisk tillhörighet, uppgifter om egenskaper, och andra genetiskt relaterade resultat och tillhörande tjänster till dig.

1.4.1 Behörighet att använda DNA-tjänsterna

DNA-tjänsterna är avsedda för dem som har uppnått åldern för samtycke där DNA-tjänsterna erbjuds och du måste ha uppnått minst den åldern för att köpa eller registrera ett AncestryDNA-testkit eller ladda upp dina DNA-data. För att hjälpa oss säkerställa integriteten och kvaliteten i vår databas och skydda din integritet måste alla vuxna som skickar in ett prov för ett DNA-test eller laddar upp sina DNA-data skapa sina egna konton och aktivera sina egna test. Under registreringen måste du uttryckligen samtycka till behandling av känsliga personuppgifter. Som förälder eller vårdnadshavare kan du ge oss personuppgifter om ditt eget minderåriga barn och kan acceptera DNA-tjänster för ditt eget minderåriga barns räkning med ditt konto. Genom att registrera ett DNA-test för, eller skicka in personuppgifter om en minderårig, intygar du att du är förälder eller vårdnadshavare till den minderårige. Du intygar även att du har diskuterat DNA-tjänsterna med den minderårige och att han/hon har samtyckt till att lämna prov och den vidare behandlingen av det.

1.4.2 Din användning av DNA-tjänsterna

Utöver kraven i avsnitt 1.3 ovan samtycker du även till att:

 • inte sälja DNA-testkit vidare,
 • alla prover du lämnar är antingen dina egna eller från en person till vilken du är förälder eller vårdnadshavare,
 • alla DNA-data du laddar upp är dina egna,
 • inte skicka oss prover som bryter mot något exportförbud eller annan lag,
 • du inte, genom att tillhandahålla ett prov till oss, förvärvar några rättigheter i forsknings- eller kommersiella produkter som har utvecklats av oss eller våra samarbetspartner och inte kommer att få någon ersättning relaterad till sådan forskning eller produktutveckling, och
 • inte använda information som erhålls från DNA-tjänsterna (inklusive eventuella nedladdade DNA-data) oavsett helt, delvis eller i kombination med någon annan databas eller tjänst för några medicinska, diagnostiska eller faderskapstestrelaterade ändamål, i något juridiskt förfarande eller i diskrimineringssyfte eller för olaglig verksamhet.

1.4.3 Ancestrys tillhandahållande av DNA-tjänster.

För att vi ska kunna underlätta din användning av DNA-tjänsterna samtycker du till att vi kan, direkt eller genom andra företag som hjälper oss att tillhandahålla DNA-tjänsterna:

 • lämna ditt prov och DNA till andra företag som hjälper oss att tillhandahålla DNA-tjänsterna, som t.ex. våra laboratorie- eller biobankpartner,
 • extrahera DNA från ditt prov,
 • utföra genetiska tester i USA (eller, i framtiden, i andra länder) på ditt extraherade DNA med hjälp av testmetoder som är tillgängliga nu eller utvecklas i framtiden,
 • jämföra dina DNA-data med andra användares DNA-data för att tillhandahålla DNA-tjänsterna, inklusive matcha dig med andra i vår databas som du delar DNA med (du har kontroll över om du vill se eller ses av dina DNA-matchningar eller inte),
 • Lämna ut resultat av testanalyserna som genomförts till dig och andra som du bemyndigar,
 • lagra dina DNA-data,
 • förvara ditt prov och eventuellt extraherat DNA i USA eller förstöra alla kvarvarande prover och extraherat DNA efter att ditt prov har behandlats. Under alla omständigheter kan varken ditt prov eller extraherat DNA inte returneras till dig efter att de har skickats in till oss. Du kan begära att vi förstör ditt prov och eventuellt extraherat DNA. I vissa fall kan vi förstöra prover och/eller extraherat DNA för att upprätthålla biobankens kvalitetsnivåer,
 • ge tillstånd till vissa av våra laboratoriepartners att använda en del av aktiverade eller inaktiverade prov för att kalibrera eller validera instrument, utrustning eller laboratoriemetoder som används i tillhandahållandet av DNA-tjänsterna, och
 • använda dina genetiska uppgifter och andra personuppgifter som beskrivs i dessa villkor och i integritetspolicyn.

1.4.4 Nedladdning av dina DNA-data.

Vi skyddar dina uppgifter såsom det beskrivs i vår integritetspolicy. Om du väljer att ladda ned en kopia av dina DNA-data skyddas inte kopian av våra säkerhetsfunktioner och du ansvarar för att dessa nedladdade data lagras och skyddas på ett säkert sätt. Ancestry ansvarar inte för om du väljer att dela eller överföra dina nedladdade DNA-data med andra, varken avsiktligt eller oavsiktligt. Dina DNA-data är endast avsedda för ditt personliga bruk.

1.4.5 Anmärkning till användare som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation.

Om du har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation kan ditt prov innehålla celler med ditt DNA och även celler med donatorns DNA. DNA för genetisk testning extraheras från cellerna i provet och kombinationen av DNA-källor kan leda till ett felaktigt provresultat eller ett resultat som baseras på donatorns DNA. Därför rekommenderar vi alla som har genomgått en benmärgs- eller stamcellstransplantation att inte ta AncestryDNA-test. Om du redan har tagit testet ber vid dig att kontakta oss för vidare hjälp.

2. Ancestry-innehåll

Tjänsterna innehåller bilder, videor, dokument, inlägg, innehållsförteckning och annat innehåll som Ancestry har tillhandahållit dig (”Ancestry-innehåll”) och som kan variera beroende på ditt abonnemang och din plats. Med undantag för poster vid webbsökningar som regleras av de tredje parter som hyser dessa poster, får allt Ancestry-innehåll endast användas i enlighet med dessa villkor, inklusive Ancestry-innehåll som kan finnas i offentliga register (”innehåll från offentliga register”).

2.1 Immateriella rättigheter till Ancestry-innehåll

Alla delar av tjänsterna som skapas av oss eller under vår ledning, eller där upphovsrätten har tilldelats eller licensierats till oss, är föremål för landspecifikt upphovsrättsskydd runtom i världen och internationella konventioner. För ytterligare information om vår upphovsrättspolicy, klicka här. Tjänsterna inkluderar även varumärken som ägs av oss och skyddas av lands- och regionspecifika varumärkeslagar och fördrag. All användning av våra varumärken och all goodwill som härrör från detta kommer att vara till vår fördel. Tjänsterna och produkterna som är förknippade med våra tjänster skyddas även av patent i USA och andra länder runtom i världen. Klicka här för mer information om våra patent. Vi och våra licensgivare behåller äganderätten och alla rättigheter i utnyttjandet av tjänsterna och dess beståndsdelar.

2.2 Din användning av Ancestry-innehåll

När du kommer åt Ancestry-innehåll samtycker du till att:

 • endast använda Ancestry-innehållet efter behov för ditt personliga bruk av tjänsterna eller din professionella släktforskning,
 • endast ladda ner Ancestry-innehåll i samband med din släktforskning eller där det uttryckligen tillåts av Ancestry,
 • inte ta bort några upphovsrätts- eller andra äganderättsmeddelanden på något Ancestry-innehåll,
 • inte använda väsentliga delar av Ancestry-innehållet utanför tjänsterna eller på ett sätt som är oförenligt med ditt abonnemang, och
 •  kontakta oss för att få skriftligt tillstånd att använda mer än ett mindre antal bilder och dokument som är allmängods.

2.3 Rekommendationssystem

Ancestry driver vissa rekommendationssystem, däribland Ancestry Hints, Ancestry Search ochMy Ancestry Feed. Våra rekommendationssystem filtrerar Ancestry och användarinnehåll för att förbättra din användarupplevelse och föreslå innehåll som kan vara relevant för dig. Ancestry Hints fungerar på det viset att systemet föreslår register som kan hänföra sig till personer som en användare har inkluderat i sitt Ancestry släktträd, och gör att en användare kan spara detta register till sitt släktträd. En sökning på Ancestry gör det möjligt för en användare att leta efter register inom ramen för Ancestrys registerposter. My Ancestry Feed hjälper användare att hålla sig uppdaterade om de senaste händelserna som avser deras träd och familjegrupper. Vissa av våra tjänster tillhandahåller personlig reklam och andra rekommendationer till dig på grundval av de data vi samlar in i enlighet med vad som framgår av vår integritetspolicy.

3. Ditt innehåll

Vissa tjänster kan tillåta dig att bidra med innehåll, inklusive men inte begränsat till: (i) släktträd, (ii) familjeminnen som bilder, ljud-/videoinspelningar och berättelser, (iii) registerposter, kommentarer, meddelanden, och (iv) feedback som ges till Ancestry om tjänsterna (”Ditt innehåll”). Ditt innehåll som består av personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

3.1 Din kontroll över ditt innehåll

Ancestry gör inte anspråk på någon äganderätt till ditt innehåll, kontrollerar inte hur du väljer att dela ditt innehåll inom tjänsterna eller begränsar hur du delar ditt innehåll utanför Ancestrys tjänster. Du kan radera ditt innehåll antingen genom att följa anvisningarna i tjänsterna eller genom att logga in på dina kontoinställningar och ta bort ditt konto. Men om du skickar feedback, skriver anteckningar eller förslag om Ancestry eller våra tjänster, bekräftar du att det anses vara icke-konfidentiellt och icke-proprietärt och vi kan använda din feedback, anteckningar eller förslag i vilket syfte som helst utan någon skyldighet eller ersättning till dig.

3.2 Användning av ditt innehåll

Genom att skicka in ditt innehåll ger du Ancestry en icke-exklusiv, underlicenserbar, världsomspännande, royaltyfri licens att vara värd för, lagra, indexera, kopiera, publicera, distribuera, ge tillgång till, skapa härledda verk av och på annat sätt använda ditt innehåll för att tillhandahålla, marknadsföra eller förbättra tjänsterna, i enlighet med dina integritets- och delningsinställningar. Du kan säga upp Ancestrys licens genom att radera ditt innehåll, förutom i den utsträckning du har delat ditt innehåll med andra och de har använt ditt innehåll. Du samtycker också till att Ancestry äger alla index och sammanställningar som inkluderar ditt innehåll och kan använda dem efter att ditt innehåll har raderats.

3.3 Ditt ansvar för ditt innehåll

Du är ansvarig för beslutet att skapa, ladda upp, publicera eller dela ditt innehåll. Genom att bidra med eller komma åt ditt innehåll samtycker du till att:

 • du har alla nödvändiga lagliga rättigheter för att ladda upp, publicera eller dela ditt innehåll,
 • ditt innehåll inte bryter mot gällande lagar.
 • Ditt innehåll som du delar offentligt inte innehåller personuppgifter i enlighet med hur de definierats i vår integritetspolicy om en levande person utan sådan persons samtycke. För levande minderåriga kommer du att inhämta samtycke från deras förälder eller vårdnadshavare,
 • allt ditt innehåll kommer att följa gemenskapsreglerna,
 • om du delar ditt innehåll offentligt kan andra användare komma åt och använda ditt innehåll som en del av, eller i samband med, tjänsterna. Vi är inte skyldiga att ta bort något av ditt innehåll när det har delats offentligt.
 • Du kommer endast att använda andra användares innehåll inom Ancestrys tjänster och i enlighet med dessa villkor och de andra policyerna som införlivas genom hänvisning,
 • Ancestry förbehåller sig rätten att övervaka ditt innehåll och undersöka för brott mot dessa villkor, inklusive gemenskapsreglerna, och att ta bort eller inaktivera åtkomst till olagligt innehåll eller ditt innehåll som vi anser åsidosätter dessa villkor. Vi kommer därutöver att avlägsna ditt innehåll som svar på ett giltigt domstolsbeslut eller i enlighet med vad som fordras enligt tillämplig lag, och
 • allvarliga eller upprepade överträdelser eller brott kommer att leda till att ditt konto stängs av eller sägs upp i enlighet med Ancestrys policyer för innehållsmoderering. Ancestrys förfarande för att bedöma och avlägsna innehåll framgår här.

3.4 Rapportering av brott mot dessa villkor

Ancestry kommer att råda eventuella användare som har meddelat oss om innehåll som åsidosätter våra villkor om Ancestrys beslut att vidta eventuella åtgärder mot sådant innehåll och kommer, i förekommande fall att, meddela användaren som tillhandahållit innehållet om ett beslut att avlägsna eller begränsa åtkomst till innehåll. Samtliga personer som påverkas av Ancestrys beslut om innehåll kan kontakta Ancestry här för att överklaga, eller söka upprättelse när du är en användare hemmahörande i EU med avseende på beslutet.

Om du oroar dig över att något innehåll bryter mot gemenskapsreglerna, gör intrång på dina rättigheter, innehåller olagligt material eller bryter mot dessa villkor ska du kontakta oss eller rapportera det online. Vi respekterar andras immateriella rättigheter. För klagomål angående upphovsrättsintrång eller för att skicka in ett meddelande om upphovsrättsintrång och begäran om borttagning, inklusive de som görs i enlighet med U.S. Digital Millennium Copyright Act klickar du här.

4. Förnyelse och uppsägning av Ancestrys tjänster

Dina köp av och ditt abonnemang på någon av tjänsterna är föremål för förnyelse- och uppsägningsvillkoren.

5. Uppsägning eller spärrande av ditt konto

Vi förbehåller oss rätten att begränsa, spärra eller avsluta din tillgång till tjänsterna om du bryter mot dessa villkor, inklusive gemenskapsreglerna. När vi utövar sådana rättigheter förser vi dig med skälen för vårt beslut. När ett beslut grundar sig på olagligheten av ditt innehåll förklarar vi därutöver varför vi bedömer det som lagstridigt. Om tillämpliga lagar där du bor kräver ytterligare meddelande eller process kommer vi att ge dig ett sådant meddelande och process. Om inte annat krävs enligt tillämplig lag kommer vi inte att återbetala abonnemangsavgifter eller inköpspriset för ett DNA-testkit där du förlorar åtkomst till tjänsterna på grund av ditt brott mot villkoren, inklusive gemenskapsreglerna .

Om du har ett abonnemang och säger upp det på grund av vår överträdelse, efter att ha gett oss en 30-dagars åtgärdsperiod under vilken vi inte lyckades åtgärda överträdelsen, återbetalar vi alla avgifter som erlagts i förskott på proportionell basis.

6. Inga garantier

Med förbehåll för Avsnitt 10.2.1 tillhandahåller vi tjänsterna och Ancestry-innehållet till dig i ”befintligt skick”, vilket innebär utan några garantier. I den utsträckning som medges enligt lag frånsäger vi oss alla uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier om icke-intrång, säljbarhet och ändamålsenlighet. Vi gör inga utfästelser om (a) Ancestry-innehållet, (b) ditt innehåll, (c) tjänsternas specifika funktioner, (d) Ancestry-tjänsternas eller -innehållets kvalitet, korrekthet, tillförlitlighet eller tillgänglighet eller (e) att tjänsterna kommer att vara fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tjänster. Ancestry utför ofta experiment och testar nya funktioner som kanske inte är tillgängliga för alla. Ancestry lovar inte att experimenten eller de nya funktionerna kommer att förbli tillgängliga eller utvecklas. Ancestry kan lägga till eller ta bort funktioner från tjänsterna eller justera vilka tjänster som är tillgängliga baserat på din kontotyp. För mer information om dina rättigheter, se Avsnitt 10 och villkoren för förnyelse och uppsägning .

7. Ancestrys begränsade ansvar

Genom att använda tjänsterna samtycker du till att Ancestrys ansvar är begränsat i den utsträckning som lagen tillåter. Vi ansvarar inte för oavsiktliga skador, eventuella faktiska eller oförutsedda skador eller följdskador eller för förluster eller anspråk av något som helst slag. Om du bor i en jurisdiktion som inte tillåter oss att generellt begränsa vårt ansvar kanske vissa av dessa begränsningar inte gäller dig.

Om du är missnöjd med någon del av tjänsterna eller med någon av lydelserna i dessa villkor är din enda gottgörelse att sluta använda tjänsterna och, om du använder någon av våra abonnemangstjänster, säga upp ditt abonnemang enligt beskrivningen här. Vårt totala ersättningsansvar i frågor som rör tjänsterna eller dessa villkor begränsas till det sammanlagda belopp du har betalat till oss under den 12-månaders period som föregick händelsen som gav upphov till ersättningsansvaret. Denna begränsning av ersättningsansvaret gäller fullt ut för personer bosatta i New Jersey.

8. Din ersättningsskyldighet

Du samtycker till att gottgöra och hålla Ancestry och dess dotterbolag och närstående företag, dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, efterträdare och rättsinnehavare (”Ancestrys parter”) skadeslösa mot alla anspråk, skadestånd eller andra kostnader (inklusive advokatarvoden) som uppstår som resultat av din användning av tjänsterna och (a) ditt brott mot dessa villkor eller andra dokument införlivade häri genom hänvisning (b) ditt intrång i en annan persons rättigheter eller (c) alla anspråk förknippade med ditt användarinnehåll, inklusive anspråk om att ditt användarinnehåll orsakat skada för en annan person. Denna ersättningsskyldighet kommer att fortsätta att gälla efter att du slutat använda tjänsterna. Du befriar vidare Ancestry från alla anspråk, krav, rättsliga åtgärder eller stämningar i samband med ditt användarinnehåll, inklusive eventuellt ersättningsansvar som härrör vår användning eller icke-användning av ditt användarinnehåll, påståenden om förtal, integritetskränkning, rätt till publicitet, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust.

9. Tjänster som erbjuds av andra företag

Våra tjänster kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part men det utgör inte sponsring, stöd, godkännande eller ansvar. Ancestry erbjuder inga garantier eller garanterar några tredjepartswebbplatser, deras innehåll, produkter eller tjänster. Läs noga igenom användarvillkoren och integritetsmeddelanden för alla tredje parts webbplatser eftersom de kan skilja sig väsentligen från Ancestry.

10. Tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan

LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DE PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, INKLUSIVE DIN RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNINGSANSÖKAN I DOMSTOL.

Vi är mycket måna om att hålla kunderna nöjda. Om en tvist uppstår mellan dig och Ancestry är det vårt mål att tillhandahålla en kostnadseffektiv metod för att snabbt lösa tvisten. Om du är bekymrad över något eller har en tvist som rör tjänsterna samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta oss.

10.1 För kunder i USA

Du och Ancestry är eniga om att dessa villkor påverkar handeln mellan delstater och godtar att den federala skiljedomslagen (Federal Arbitration Act) reglerar tolkning och tillämpning av dessa skiljedomsbestämmelser.

Som det används i detta avtal är begreppet ”tvist” avsedd att vara så bred som juridiskt tillåten och omfattar, men begränsas inte till, alla tvister mellan dig och någon annan person för vars räkning du har interagerat med Ancestry, å ena sidan, och Ancestry, inklusive någon av dess moderbolag, dotterbolag, föregångare, efterträdare, tilldelade eller dotterbolag, å andra sidan, som uppstår ur eller på något sätt gäller villkoren, detta skiljedomsavtal eller din interaktion eller relation med Ancestry. Vidare, om du har eller kommer att använda Ancestrys tjänster eller på annat sätt interagerar med Ancestry på uppdrag av en minderårig eller annan person till vilken du är förälder eller vårdnadshavare, samtycker du på den minderåriges eller annan persons vägnar att varje tvist som uppstår ur eller som hänför sig till sådan användning av Ancestrys tjänster eller annan interaktion med Ancestry ska vara föremål för skiljedom, enligt vad som anges häri, och föremål för de andra avtalen som anges häri (inklusive, men inte begränsat till, avståendet från grupptalan); du intygar vidare att du har befogenhet att ingå ett sådant avtal på den minderåriges eller annan persons vägnar. Eventuella tvister mellan oss kommer att lösas genom slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande i enlighet med villkoren i detta avtal, med följande tre undantag:

 • vardera parten i detta avtal ska ha möjligheten att lösa eventuella tvister, om de är kvalificerade, i domstolen för småmål med jurisdiktion över din hemort. Om någon tvist involverar anspråk på både (1) ekonomiskt skadestånd eller lättnad och (2) skälig lättnad eller föreläggande, i den mån domstolen för småmål med jurisdiktion inte kommer att lösa anspråk på skälig lättnad eller föreläggande, ska vardera parten ha möjligheten att lösa anspråken på ekonomisk lättnad eller skadestånd i domstol för småmål, och alla anspråk på skälig lättnad eller föreläggande ska lösas genom skiljedom i enlighet med detta avtal. Om yrkandena i en begäran eller begäran om skiljedom kunde ha väckts vid domstol för småmål, kan vilken part som helst välja att få anspråken prövade i småmålsdomstol, snarare än i skiljedom, när som helst innan skiljemannen utses, genom att skriftligen underrätta den andra parten (eller parterna) om detta val. Om denna bestämmelse eller begränsningen av att väcka talan i småmålsdomstol anses vara ogiltig ska denna bestämmelse vara särskiljbar och ärendet kommer att gå vidare i skiljedom; på inget sätt kommer denna bestämmelse att tillåta att en talan väcks på grupp-, representant- eller konsoliderad basis.
 • Vardera parten får väcka talan vid domstol i delstaten Utah endast för patentanspråk eller intrång i upphovsrätten.
 • Om anspråket uppfyller kriterierna för det kan du föra ett anspråk till tillämplig federal, delstatlig eller lokal myndighets kännedom som kan söka upprättelse mot oss för din räkning.

10.1.1 FAA gäller

Detta skiljeavtal och eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med detta skiljeavtal eller brott mot någon bestämmelse därav ska styras av de materiella och processuella bestämmelserna i Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 och följande). Parterna förstår och samtycker till att Federal Arbitration Act uteslutande styr tolkningen och verkställigheten av detta skiljeavtal och att de materiella eller processuella bestämmelserna i en annan jurisdiktion inte ska tillämpas på tolkningen eller verkställigheten av skiljeavtalet eller någon tvist eller kontrovers som rör tolkningen eller verkställigheten av detta skiljeavtal.

10.1.2 Tvistlösning före skiljedom

Om någon part avser att ansöka om skiljeförfarande enligt detta avtal måste den part som ansöker om skiljedom först meddela den andra parten om tvisten skriftligen minst 60 dagar innan skiljeförfarandet inleds. Alla tillämpliga begränsningsperioder ska vägas under denna 60-dagarsperiod. Meddelande till Ancestry ska skickas till Ancestry på Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, USA. Meddelande till dig kommer att ges med hjälp av kontaktuppgifterna du har registrerat hos Ancestry eller, om sådana uppgifter inte är tillgängliga eller inte är uppdaterade, genom personlig service. Meddelandet från endera parten måste innehålla tillräckligt med information för att den mottagande parten ska kunna identifiera ditt konto (inklusive namn och e-postadress som används för kontot) samt för att bedöma och försöka lösa anspråket, inklusive en beskrivning av anspråket, specifika stödjande fakta för anspråket, det begärda skadeståndet och den begärda lättnaden. Detta meddelande om krav är utformat för att tillåta endera parten att lämna ett rättvist, faktabaserat förlikningserbjudande om parten väljer att göra det. Ingen av parterna får inleda ett skiljeförfarande om inte parten först tillhandahåller denna information. I den mån det finns en tvist med avseende på tillräckligheten av detta meddelande måste ärendet avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion innan någon begäran om skiljedom lämnas in. Om en part tillhandahåller denna information och tvisten inte löses inom 60 dagar kan endera parten då fortskrida med att begära skiljeförfarande.

10.1.3 Skiljedomsregler

Annat än vad som anges i Avsnitt 10.1.4 nedan kommer skiljedomsförfarandet att ledas av JAMS i enlighet med JAMS förenklade procedurregler för skiljedomsförfarande (Streamlined Arbitration Procedure Rules) för anspråk som inte överstiger 250 000 USD och i enlighet med JAMS fullständiga regler och procedurer för skiljedomsförfarande (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) för anspråk som överstiger 250 000 USD som gäller vid tidpunkten när skiljedomsförfarandet inleds, med undantag för regler och procedurer som reglerar eller tillåter grupptalan. Alla skiljeförfaranden som genomförs i JAMS ska genomföras individuellt inför en enda skiljedomare och ska inte slås samman med någon annan persons anspråk. Om inga avslöjade anspråk eller motkrav överstiger 25 000 USD (exklusive eventuella anspråk på advokatarvoden), ska tvisten lösas genom inlämnande av endast dokument/skriftlig skiljedom såvida inte skiljemannen finner goda skäl för en direktförhandling. Endera parten kan lämna in dispositiva yrkanden i skiljeförfarande, inklusive utan begränsning ett yrkande om avvisning och/eller ett yrkande om summarisk dom, och skiljemannen kommer att tillämpa standarder som styr sådana yrkanden enligt federala regler för civilprocess. Skiljedomaren, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv befogenhet att lösa alla tvister som uppstår ur eller i samband med tolkning, tillämplighet, verkställbarhet eller upprättande av dessa villkor eller integritetspolicyn, inklusive men inte begränsat till anspråk som går ut på att hela eller delar av dessa villkor eller integritetspolicyn är ogiltiga eller kan ogiltigförklaras, oavsett om ett anspråk är föremål för skiljedom eller en fråga om avstående genom processförande. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja sådan upprättelse som skulle stå att få i domstol enligt lag eller sedvanerätt. Skiljedomen ska vara skriftlig, bindande för parterna och kan avgöras som en dom i valfri domstol i behörig jurisdiktion.

För att inleda ett skiljedomsförfarande under detta Avsnitt 10.1.3 måste du göra följande: (a) skriva en begäran om skiljedomsförfarande som innehåller en beskrivning av anspråket och det skadeståndsbelopp som du söker som ersättning (en kopia av en begäran om skiljedomsförfarande finns på www.jamsadr.com) (b) skicka begäran om skiljedomsförfarandet i tre exemplar plus tillämplig registreringsavgift till JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, CA 94111, USA och (c) skicka en kopia av begäran om skiljedomsförfarandet till Ancestry på adressen Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043 USA. Skiljedomsförfarandet kan ske i den kommun (county) där du bor vid tidpunkten för inlämnandet. Du och Ancestry är vidare överens om att underkasta er den specifika jurisdiktionen hos en federal eller delstatlig domstol i San Francisco County, Kalifornien för att tvinga fram skiljedom, för att skjuta upp förfaranden i väntan på skiljedom eller för att bekräfta, ändra, upphäva eller avkunna utlåtande om utslag som fällts av skiljedomare.

Parterna ska välja skiljeman efter ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan komma överens om en skiljeman ska skiljemannen väljas enligt följande: JAMS kommer att ge varje part en lista med nio (9) skiljemän från dess panel av skiljemän. Vardera parten kommer att ha tio (10) kalenderdagar på sig att stryka alla namn på listan som den anser vara oacceptabel. Om endast ett gemensamt namn finns kvar på listorna över alla parter kommer den personen att utses till skiljeman. Om mer än ett gemensamt namn finns kvar på listorna över alla parter kommer parterna att stryka namn växelvis från listan över gemensamma namn via telefonkonferens som administreras av JAMS, med sökanden strykande först tills endast ett återstår. Om inget gemensamt namn finns kvar på listorna över alla parter kommer JAMS att tillhandahålla en lista med ytterligare nio (9) skiljemän från vilka parterna kommer att stryka växelvis genom telefonkonferens som administreras av JAMS, med sökanden strykande först tills endast ett namn återstår. Den personen kommer att utses till skiljedomare. Om den utvalda personen inte kan anta uppdraget kommer JAMS att utfärda ytterligare en lista med nio (9) skiljemän och upprepa den alternativa urvalsprocessen.

Du kommer att behöva betala 250 USD – eller det belopp som annars krävs enligt de då tillämpliga JAMS-reglerna – för att inleda en skiljedom mot oss. Om skiljedomaren anser att klagan har grund kommer Ancestry att erlägga övriga avgifter som faktureras av JAMS, inklusive registreringsavgifter och kostnader för skiljedomare och förhandling. Du ansvarar för dina egna advokatarvoden, såvida inte skiljedomsreglerna och/eller tillämplig lag föreskriver något annat.

10.1.4 Flera anspråk

Om 25 eller fler personer meddelar om tvistemål med Ancestry som tar upp liknande anspråk och ombudet för personerna som framställer anspråken är densamma eller har samordnat för dessa personer, i den mån anspråken går vidare i skiljedom, ska de inte gå vidare inför JAMS enligt JAMS regler utan ska istället gå vidare inför American Arbitration Association (”AAA”) enligt nedan.

I den första fasen ska 12 skiljeförfaranden genomföras i enlighet med AAA:s regler för konsumentskiljeförfarande, var och en inför en och samma skiljedomare. Anspråk från andra personer som har gjort liknande anspråk och som representeras av samma eller samordnade ombud ska inte lämnas in till AAA förrän dessa inledande bellwether-förfaranden och den globala medling som beskrivs nedan har slutförts. Alla tillämpliga begränsningsperioder ska vägas från meddelandedatumet om tvisten som beskrivs i avsnitt 10.1.2 tills slutförandet av denna bellwether-process och den globala medling som beskrivs nedan.

Ombud för Ancestry och ombud för personerna som inlämnat anspråk ska vardera välja ut sex ärenden för att först gå vidare i skiljedom i dessa bellwether-förfaranden. Vart och ett av dessa 12 skiljeförfaranden ska äga rum inför en enskild skiljedomare. AAA ska tillhandahålla en lista över föreslagna skiljemän för vart och ett av dessa 12 skiljeförfaranden. Om parterna inte kan komma överens om skiljemän från dessa listor ska varje part ha 14 kalenderdagar från förteckningens överföringsdatum för att ta bort upp till två namn som man invänder mot, numrera de återstående namnen i preferensordning och returnera listan till AAA. AAA ska sedan utse den högst rankade, återstående berättigade skiljedomaren från varje lista som ska styra över var och en av de 12 skiljedomarna.

Efter att en slutlig, skriftlig tilldelning har gjorts i vart och ett av dessa 12 skiljeförfaranden ska Ancestry och alla personer som har framställt liknande anspråk och som representeras av samma eller samordnade rådgivare delta i en global medling. Ancestrys ombud och ombuden för personerna som har gjort liknande anspråk ska gemensamt välja en medlare. Om parterna inte kan komma överens om en medlare ska Ancestrys ombud och ombuden för personerna som har gjort liknande anspråk föreslå fyra potentiella medlare – dessa förslag får inte omfatta någon person som tjänstgjorde som medlare i de tolv bellwether-förfarandena. Ancestrys ombud och ombuden för personerna som har gjort liknande anspråk ska successivt ta bort medlare från listan med 8 personer, med början med ombuden för de personer som har gjort liknande anspråk, tills det bara finns en medlare kvar som ska agera som medlare. Medlaren ska förses med rimligt anonymiserade versioner av de skriftliga skiljedomarna som beslutats i vart och ett av de 12 bellwether-skiljeförfarandena. Ancestry ska betala medlingsavgiften. Parterna ska ha 90 dagar på sig att slutföra medlingen om inte parterna ömsesidigt kommer överens om att förlänga tidsperioden.

Om medlingen inte löser alla anspråk kan Ancestry eller personerna som har lämnat in liknande anspråk (och vars anspråk inte bedömdes i det inledande bellwether-förfarandet) välja att antingen gå vidare i domstol eller i enskilt skiljeförfarande i AAA. Om Ancestry väljer att gå till domstol kommer alla ärenden att fortsätta i domstol. Om Ancestry väljer att gå vidare i skiljedomsförfarandet kan varje person som har framställt liknande anspråk (och vars anspråk inte bedömdes i det inledande bellwether-förfarandet) fortfarande välja att gå vidare i domstol istället för i skiljedomsförfarandet. I den utsträckning endera parten väljer att gå vidare i domstol ska dessa anspråk gå vidare i en domstol med behörig jurisdiktion i delstaten Utah. I enlighet med avsnitt 10.1.5 nedan ska alla sådana anspråk som fortskrider i domstol inte bli en grupptalan eller representativ talan.

En domstol med behörig jurisdiktion ska ha behörigheten att verkställa detta Avsnitt 10.1.4 och, om nödvändigt, ålägga massinlämning av skiljedomskrav mot Ancestry i den utsträckning endera parten inte följer de förfaranden som anges i detta Avsnitt 10.1.4. Annars ska skiljedomaren, och inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet, ha exklusiv behörighet att lösa alla tvister som uppstår ur eller i samband med tolkningen, tillämpligheten, verkställbarheten eller upprättandet av dessa villkor eller integritetspolicyn, inklusive men inte begränsat till anspråk som går ut på att hela eller delar av dessa villkor eller integritetspolicyn är ogiltiga eller kan ogiltigförklaras, oavsett om ett anspråk är föremål för skiljedom eller en fråga om avstående genom processförande.

10.1.5 Ingen grupptalan

Denna bestämmelse ska kallas för ”Avstående från grupptalan.” Parterna båda godtar att respektive part endast kan lösa tvister med den andra parten på individuell basis och inte genom talan som målsägande eller en medlem i grupptalan eller förenad talan. Utöver vad som uttryckligen anges i Avsnitt 10.1.4 ovan får ingen enskild persons tvister sammanföras med en annan enskild persons tvister. Denna bestämmelse gäller både för tvister som avgörs i skiljeförfarande och för eventuella tvister som avgörs i domstol, i den mån sådana tvister uppstår. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att det avstående från grupptalan som framställs i denna punkt är ogiltigt eller icke genomdrivbart av någon anledning, eller att ett skiljedomsförfarande kan fortsätta som grupptalan, ska ovanstående bestämmelser om skiljedomsförfarande anses vara helt och hållet ogiltiga och parterna ska anses inte ha enats om ett skiljedomsförfarande för tvister. I sådana fall måste tvisten prövas i en federal eller statlig domstol med behörig jurisdiktion i delstaten Utah – inte i skiljedom.

En skiljedom och domen som bekräftar den gäller endast för det specifika ärendet och ska inte vara bindande för någon av parterna i något annat ärende.

10.1.6 Avskiljbarhet

Annat än vad som anges i Avståendet från grupptalan, om någon bestämmelse i detta skiljeavtal bedöms vara ogiltigt, overkställbart, orimligt, helt eller delvis, ska sådan dom inte påverka giltigheten för resten av skiljeavtalet. Alla andra bestämmelser kommer att fortsätta gälla.

10.1.7 Ändringar i detta avsnitt

Ancestry ger trettio (30) dagars varsel om alla ändringar som påverkar innebörden i detta avsnitt genom att publicera meddelanden om ändringar av villkoren på tjänsterna, genom att skicka ett meddelande till dig eller på annat sätt meddela dig när du är inloggad på ditt konto. Ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att de har publicerats på tjänsterna eller skickats till dig.

Ändringar i detta avsnitt kommer i övrigt endast att gälla framtida anspråk som uppkommer efter den trettionde (30:e) dagen. Om en domstol eller skiljedomare slår fast att detta underavsnitt om "Ändringar i detta avsnitt" är icke verkställbart eller ogiltigt ska detta avsnitt avskiljas från avsnittet om tvistemål, lösning, skiljedom och avstående från grupptalan och domstolen eller skiljedomaren ska tillämpa den första förekomsten av avsnittet om skiljedom och avstående från grupptalan som var i kraft efter att du började använda tjänsterna.

10.1.8 Överlevnad

Detta avsnitt om tvistlösning, skiljedom och avstående från grupptalan ska fortleva uppsägningen av ditt konto eller tjänsterna.

10.2 För kunder utanför USA

Om du är en icke-konsumentkund baserad inom EU eller bor någon annanstans utanför USA samtycker du till att de irländska domstolarna kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister (avtalsmässiga eller icke-avtalsmässiga) relaterade till detta avtal.

10.2.1 Kunder inom Europeiska unionen och i Storbritannien

Om du är en konsument inom Europeiska unionen eller i Storbritannien åtnjuter du alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt och inget i detta avtal påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag. Vi ger dig en rättslig garanti för att tjänsten kommer att efterleva lagen vid tidpunkten för leverans och under livslängden för vårt avtal med dig. Enligt denna rättsliga garanti kommer vi att ansvara för eventuella brister på överensstämmelse med tjänsten och du kan ha rätt till gottgörelse enligt dina lokala lagar. Vi kommer att ge dig så mycket varsel som rimligen är möjligt vid eventuell borttagning eller avstängning eller stopp av en tjänst eller av någon funktionalitet eller funktioner.

Om du är en kund baserad inom Europeiska unionen har du rätten att väcka alla rättsliga förfaranden som gäller detta avtal i behörig domstol på din hemort eller i behörig domstol på Ancestrys verksamhetsort i Irland. Om du är en kund baserad i Storbritannien har du rätt att väcka talan i samband med detta avtal inför behörig domstol i England och Wales. Du samtycker till att England och Wales har exklusiv jurisdiktion över alla tvister (avtalsenliga eller icke-avtalsenliga) som rör detta avtal. Om Ancestry försöker upprätthålla någon av sina rättigheter mot dig som konsument får vi endast göra det i domstolarna inom den jurisdiktion där du är bosatt. Inget i denna klausul ska begränsa Ancestrys rätt att driva processer i en annan jurisdiktion för att hävda sin rätt eller att söka interimistisk, skyddsmässig eller preliminär upprättelse i domstol i en annan jurisdiktion.

För konsumenter inom EU information enligt förordning 524/2013: Europeiska kommissionen ger dig som EU-konsument rätten att hänskjuta en tvist till EU:s plattform för onlinetvistlösning (ODR), tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Gällande lag

Om du använder tjänsterna i USA ska lagarna i delstaten Utah och, i förekommande fall, lagarna i USA, reglera dessa villkor och användningen av tjänsterna. Du samtycker till att alla anspråk som inte är föremål för skiljedomsförfarande och framförs i USA är underkastade jurisdiktionen hos domstolarna i delstaten Utah. Föremål för 10.2.1, om du använder tjänsterna någon annanstans än i USA gäller dessa villkor under irländsk lag.

11. Övrigt

11.1 Ändringar

Vi kan ändra dessa villkor när som helst och samtycker till att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera informationen via tjänsterna eller skicka dig ett e-postmeddelande. Väsentliga ändringar träder ikraft trettio dagar efter att de har publicerats, förutom ändringar som gäller nya tjänster eller juridiska krav, som träder ikraft omedelbart. Din fortsatta användning av tjänsterna innebär att du accepterar de ändrade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna ska du sluta använda tjänsterna och, om tillämpligt, säga upp ditt abonnemang.

11.2 Hela avtalet

Dessa villkor och andra dokument införlivade genom hänvisning utgör hela avtalet mellan dig och Ancestry om din användning av tjänsterna och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha ingått gällande tjänsterna.

11.3 Överföring av rättigheter och skyldigheter

Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Om Ancestry eller någon tjänsteleverantör köps upp eller överförs till en annan enhet (helt eller delvis och inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden), samtycker du till att Ancestry kan dela dina personuppgifter och ditt användarinnehåll till den enheten. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan skriftligt godkännande från Ancestry. Det finns inga tredjepartsförmånstagare till dessa villkor.

11.4 Avskiljbarhet

Utöver vad som uttryckligen anges häri ska overkställbarheten av enskilda avsnitt eller klausuler i dessa villkor inte påverka verkställbarheten av de återstående Villkoren.

11.5 Inget avstående

Vår underlåtenhet att verkställa enskilda bestämmelser i dessa villkor utgör inget avstående av våra rättigheter enligt den bestämmelsen och vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckts till dig häri.

11.6 Minderåriga tretton år och yngre.

Ancestry ber inte medvetet om eller samlar in personuppgifter direkt från någon under 13 år och kommer att vidta kommersiellt rimliga ansträngningar för att radera sådan data från våra system.

11.7 Fair Credit Reporting Act (Lagen om rättvis kreditupplysning)

Ancestry är inte ett kreditupplysningsföretag enligt definitionen i Fair Credit Reporting Act (FCRA, lagen om rättvis kreditupplysning) och de uppgifter som du har tillgång till i tjänsterna har inte samlats in, varken helt eller delvis, i syfte att tillhandahålla kreditupplysning enligt definitionen i FCRA. DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA SOM EN FAKTOR FÖR ATT 1) FASTSTÄLLA ENSKILDA INDIVIDERS LÄMPLIGHET FÖR PERSONLIG KREDIT ELLER FÖRSÄKRING ELLER FÖR RISKBEDÖMNING FÖRKNIPPAD MED BEFINTLIGA KONSUMENTKREDITSKYLDIGHETER, 2) UTVÄRDERA PERSONER FÖR ANSTÄLLNING, BEFORDRAN, OMPLACERING ELLER KVARSTÅENDE I ANSTÄLLNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSTÄLLNING AV ARBETSKRAFT I HUSHÅLLET, SOM BARNVAKTER, STÄDPERSONAL, BARNFLICKOR, HANTVERKARE OCH ANDRA) ELLER 3) ANDRA PRIVATA AFFÄRSTRANSAKTIONER MED ANDRA PERSONER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HYRANDE AV LÄGENHET).

11.8 Policy för inlämning av oombedda idéer

Ancestry varken accepterar, granskar eller överväger oombedda idéer eller material (inklusive, utan begränsning, nya reklamkampanjer, nya kampanjer, nya produkter eller teknologier, rutiner, material, marknadsföringsplaner eller nya produktnamn) annat än de som Ancestry specifikt har begärt. Skicka inte in oombedda idéer eller material till Ancestry eller till någon hos Ancestry. Om du gör det förstår och samtycker du till att Ancestry kommer att betrakta de oombedda idéerna och materialet som du skickar in som icke-konfidentiella och icke-proprietära, och Ancestry kommer att ha rätt till obegränsad användning av dessa idéer och material, utan förpliktelser, avtalsmässiga eller på annat sätt, och utan någon ersättning till dig.

 

Dessa villkor har konsoliderats från tidigare separata versioner. För tidigare versioner av villkor som är tillämpliga på tjänsterna klickar du här.