Kuidas me töötleme mittekasutajate andmeid

Milliseid andmeid säilitab Ancestry® inimeste kohta, kes pole Ancestry kasutajad?

Ancestrys annab isiklikele avastusretkedele võimaluse rikastada elu. Ancestry võimaldab kasutajatel uurida enda sugupuud ning leida oma esivanemaid ja teha koostööd teiste kasutajatega, et oma leide jagada ja teha ühiseid avastusi. Kasutaja saab meie platvormil koostöös teiste kasutajatega koostada sugupuid ning saab lisaks juurdepääsu ajaloolistele dokumentidele Ancestry teenustes (nagu on mõiste defineeritud Ancestry tingimustes). Ancestry teenuste taga on rohkem kui 40 aasta jagu investeeringuid ning uurimis- ja arendustegevust, mis on võimaldanud Ancestryl luua maailma suurima veebipõhise sugulussuhete andmebaasi, et pakkuda klientidele just selliseid genealoogia uurimisteenuseid, mille järgi on turul nõudlus.

Ancestry mittekasutajate andmed pärinevad kahest allikast: (i) sisu, mis kasutajad on üles laadinud oma sugupuude juurde, mille hulgas on nt fotod, nimed, sünnikuupäevad, sünnikohad, olulised sündmused, lood ja muu sisu (meie tingimustes viidatakse sellele kui „teie sisu“); ning (ii) dokumendid, mis Ancestry on hankinud kolmandatelt isikutelt (nt dokumendid arhiividest või kohalikelt asutustelt, mille hulgas on nt sünni-, abielu- ja surmatunnistused ning sõjateenistuse või rahvaloenduse dokumendid), mis võivad sisaldada andmeid elavate inimeste kohta, kelle hulgas on nii Ancestry kasutajaid kui ka mittekasutajaid. Eraelu puutumatus on Ancestry jaoks esmatähtis, nii et anname kasutajatel kontrollisüsteemid, mille abil tagada, et sellised andmed on kaitstud.

 

Sugupuud

Ancestry platvorm võimaldab kasutajatel luua sugupuid, et kuvada sugulussuhteid kasutajasõbralikul viisil. Ancestry kasutajad saavad postitada oma kasutajaprofiilile täiendavaid isikuandmeid (nagu on mõiste defineeritud meie privaatsusavalduses), mida saavad vaadata teised Ancestry kasutajad. Sellist sisu lisavad sugulussuhteid uurivad kasutajad selleks, et oma avastusi kirja panna ja teistega jagada.

Kasutajate sisu on sarnane postitustele, mida kasutajad genereerivad mis tahes interaktiivsel platvormil (nagu foorumid ja sotsiaalmeedia). Kuna Ancestry tegevusalaks on perekonna ajaloo ühise uurimise ning sugupuude koostamise hõlbustamine ja kogukondade ühendamine, toimub Ancestry hinnangul nende elavate inimeste isikuandmete, mis kasutajad on teenustesse lisanud, töötlemine ettevõtte õigustatud huvides.

Ancestry võimaldab kasutajatel määrata, kas nad soovivad teha enda koostatud sugupuud avalikuks, et aidata niimoodi teistel Ancestry kasutajatel leida teavet enda esivanemate kohta ja enda isiklikku uurimistööd edasi viia. Koostöö teiste kasutajatega on üks peamistest Ancestry pakutavatest lisandväärtustest. Ancestry võimaldab kasutajatel ka enda koostatud sugupuid privaatsena hoida. Ancestry kasutajad saavad saata teistele kasutajatele sõnumeid ning teatud sisu (nt dokumente või teiste kasutajate sugupuid) kommenteerida; ka selle eesmärk on aidata kaasa uurimis- ja koostööle. Muud andmed elavate inimeste (sh mittekasutajate) kohta võivad olla nähtavad, kui need sisalduvad avalikus meediumigaleriis või kasutajad on otsustanud avaldada selliseid andmeid väljaspool oma sugupuud. Kui kasutajad jagavad oma perekonnaajaloo kogemuse kohta üksikasju väljaspool teenuseid, siis teevad nad seda omal vastutusel.

Ancestry püüab aga kaitsta elavate inimeste isikuandmeid mitmesuguste kontrollisüsteemide abil. Näiteks, kui Ancestry kasutaja lisab sugupuusse inimese, märgib Ancestry kasutaja, kas see inimene on elus või surnud. Elavad inimesed on nähtavad ainult sugupuu omanikule ning neile inimestele, kellega omanik jagab sugupuud „toimetajatena“ või kellele on ta andnud loa vaadata selle sugupuu elavaid inimesi. Kõikidele teistele kasutajatel kuvatakse elavat inimest sildiga „Privaatne“. Samuti saavad kasutajad igal ajal oma sugupuu sätteid kohandada, et teha sugupuu tervenisti privaatseks.

 

Dokumendid

Genealoogia võib olla keeruline ja aeganõudev tegevus, sest sugulussuhete leidmiseks ja sugupuude koostamiseks vajalike andmete leidmine võib olla keeruline ning sellistest andmetest on kõige rohkem kasu siis, kui neid on olemas hulganisti. Ancestry rohkem kui 40-aastane investeering aitab meie kasutajatel, arhiividel ja avalikkusel lõigata kasu meie hiiglaslikust andmebaasist, mille jaoks oleme kokku kogunud, skanninud, digiteerinud, indekseerinud ning oma teenuste kaudu kättesaadavaks teinud tohutult palju dokumente. Lisaks pakub Ancestry digiteerimis- ja indekseerimisteenuseid arhiividele, et toetada ning parandada selliste arhiivide säilitamist ja haldamist ning kasu, mida neist saavad arhiivide omanikud/valitsejad. Ancestry kogemused ja teadmised on aidanud säilitada selliseid ajaloolisi dokumente, mis on saanud kahjustada või pole juurdepääsetavad, ning teha need kättesaadavaks avalikkusele.

Enamik meie teenustes olevatest dokumentidest on seotud surnud inimestega, mis tähendab, et eraelu puutumatuse või andmekaitsega seotud õigusakte neile ei kohaldata. Kuid mõned dokumendid võivad siiski sisaldada andmeid elavate inimeste kohta. Sageli on selliste andmete puhul tegu dokumentidega, mis on teinud avalikuks arhiivid, riigiasutused või avaldanud teised genealoogiaga seotud rühmad.

Sarnaselt andmetele, mis Ancestry teeb kasutajatele kättesaadavaks sugupuude kaudu, tugineb Ancestry ka arhiividest ja muudest allikatest pärit isikuandmete töötlemisel enda õigustatud huvidele. Need dokumendid hangitakse sageli meie sisuhankimisüksuse poolt, mis ostab või litsentsib õigusi arhiivide sisu kogumiseks, säilitamiseks, avaldamiseks ja töötlemiseks meie Ancestry teenustes. Enne andmete avaldamist kaalume mitmeid tegureid, sh valdkonna suuniseid, reegleid, parimaid tavasid, seadusi ja teisi õigusakte ning kasutajate vajadusi, sh tagame, et füüsiliste isikute huvid, õigused ja vabadused oleks tasakaalus teiste huvidega.

Kui leiate meie saidilt andmeid enda või oma pereliikmete kohta, mida sooviksite sealt kustutada, klõpsake siin, et esitada sellekohane taotlus meile parimal võimalikul viisil.

 

Kuidas Ancestry kaitseb Ancestry mittekasutajate DNA andmeid?

Ancestryl ei ole AncestryDNA® andmebaasis Ancestry mittekasutajate DNA andmeid. Selleks, et Ancestryl oleks teie DNA andmeid, peate olema Ancestry registreeritud kasutaja ning olema teinud AncestryDNA testi või üles laadinud oma DNA-andmed teisest DNA-testimise teenusest. Meile on oma kasutajate eraelu puutumatuse kaitsmine äärmiselt oluline. Kuna DNA analüüsitulemused on reeglina seotud elavate inimestega, oleme võtnud kasutajate geneetiliste andmete kaitsmiseks mitmeid konkreetseid meetmeid.

  • Kasutajal igal ajal võimalik täielikult Ancestry DNA analüüsitulemused, sugupuud ja terve oma konto kustutada ning süljeproovid hävitada, kasutades selleks meie privaatsussätete funktsioone.
  • DNA analüüsitulemuste järgi ei saa kuidagi inimesi „otsida“ – selleks, et inimene näeks kellegi teise DNA tulemusi, peab see inimene olema teinud DNA analüüsi ning:
    • a.    tema DNA analüüs peab andma tulemuseks seose teise kasutaja DNA-ga, kes on samuti teinud DNA analüüsi ning selgelt avaldanud soovi vaadata oma DNA vasteid (võimalikke sugulasi meie AncestryDNA andmebaasis); või
    • b.    teine kasutaja on teinud DNA analüüsi selgelt selleks, et jagada oma DNA analüüsitulemusi konkreetse inimesega (mis võimaldab inimesel, kellega DNA analüüsitulemusi jagatakse samuti näha oma DNA analüüsitulemusi jagava inimese potentsiaalseid DNA vasteid).
  • AncestryDNA kasutajad määravad oma AncestryDNA kasutajaprofiilile kuvanime ise ning see võib olla ükskõik milline (kuni see pole solvav) – soovi korral piisab isegi sellest, kui nimi koosneb ainult initsiaalidest. Lapsevanema või eestkostja hallatavatel alaealise lapse analüüsidel on märgitud lapsevanem või eestkostja analüüsi „halduriks“ ning DNA vastete funktsiooni all näeb ainult lapse initsiaale ja lapsevanema kuvanime, mis ta on endale valinud. Kasutaja saab AncestryDNA kuvanime igal ajal DNA sätete alt muuta.

 

DNA vasted

Mitmesuguste AncestryDNA kasutajatele kättesaadavate funktsioonide (nt Genetic Communities® ja vasted) pakkumiseks võrdleb Ancestry kasutajate DNA analüüsitulemusi teiste kasutajatega meie DNA andmebaasis. Me kutsume selle tulemusel saadavat nimekirja Ancestry kasutajatest, kellega kellelgi on DNA seos, „DNA vasteteks“ ning neid kuvatakse ainult juhul, kui see kasutaja selgelt otsustab vaadata oma DNA vasteid (ning annab sellega loa end vaadata oma DNA vastetel). Vastavalt teie ülalkirjeldatud privaatsusvalikutele, mida kirjeldab meie privaatsusavaldus, hõlmavad DNA vasted nii kasutajaid, kes on teinud AncestryDNA testi, kui ka kasutajaid, kes on üles laadinud DNA-andmed. Kui AncestryDNA kasutaja otsustab mitte vaadata oma DNA vasteid (ega lasta end vaadata oma DNA vastetel), ükski teine AncestryDNA kasutaja seda kasutajat oma DNA vastete nimekirjas ei näe. Kasutajad saavad määrata oma DNA vastete nähtavuse AncestryDNA analüüsikomplekti aktiveerimise ajal ning pärast seda muuta nähtavuse eelistust igal ajal oma konto sätetes.

DNA vasted võivad paljastada ootamatuid seoseid, sh geneetilisi seoseid, mis on vastuolus olemasolevate peresuhetega sugupuus (nt adopteerimine või kunstlik viljastamine sperma-, munaraku- või embrüodoonorluse abil). Vahel võib kasutaja avastada, et tema põlvnemissuhted erinevad sellest, mida ta oli varem õigeks pidanud. Kui DNA vastete funktsiooni võimalikud tagajärjed põhjustavad kasutajale muret, võib ta oma konto sätetes määrata, et talle ei näidatakse DNA vasteid ning et teda ei näidataks tema DNA vastetele.

Kuna seni teadmata geneetiliste seoste avastamisel võib olla negatiivseid mõjusid, soovitab Ancestry kasutajatel enne süljeproovi saatmist kindlasti hoolikalt järele mõelda. Üllatavaid avastusi teinud kasutajad saavad soovi korral ka enda nähtavuse sätteid muuta või oma DNA analüüsitulemused täielikult kustutada.

Suhtume enda vastutusse ning komplitseeritud avastuste potentsiaalsetesse mõjudesse väga tõsiselt. Ancestry pingutab kõvasti, et aidata kasutajatele selgitada, et nad võivad teha ootamatuid avastusi. Meie klienditeenindajad on läbinud põhjaliku väljaõppe, et aidata meie kasutajatel Ancestry teenuseid paremini kasutada ning neist aru saada. Tundlikemate küsimustega kasutajate jaoks on meil väike eriti kogenud klienditeenindajatest koosnev erirühm, kes oskavad aidata kasutajaid edasi, et nad saaks teha ise oma avastused.

Paljudes riikides on saadaval mitmeid tugi- ja nõuandeteenuseid, millest on kasu just sellistel juhtudel. Mõned näited on loetletud allpool.

Ameerika Ühendriikide residentidele

USA riiklik meditsiiniraamatukogu (ingl US National Library of Medicine)
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/dtcgenetictesting/dtcresults

Ühendkuningriigi residentidele

Ühendkuningriigi inimviljastamise ja embrüoloogia amet (ingl Human Fertilisation and Embryology Authority)
https://www.hfea.gov.uk/

Kanada residentidele

Kanada tervishoiuministeerium (ingl Health Canada)
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction.html

Austraalia residentidele

Victoria osariigi viljatusravi tugiasutus (ingl Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority)
https://www.varta.org.au/regulation/legislation-and-guideline-overview (või samaväärne föderaalne asutus)

 

Isikuandmete kustutamine

Lisateavet selle kohta, kuidas taotleda meie saidilt teid ennast või teie pereliikmeid käsitlevate andmete kustutamist, klõpsake siin.